1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de Stichting Carnaval in Leutekum en gebruikers van de garderobe.
  2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van euro 1 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu’s. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan euro 50 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan 50 euro.
  3. Stichting Carnaval in Leutekum is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Stichting Carnaval in Leutekum behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Stichting Carnaval in Leutekum van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
  4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van Stichting Carnaval in Leutekum. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van euro 1 per item.
  5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal de Stichting Carnaval in Leutekum zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is de Stichting Carnaval in Leutekum op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
  6. Uiteraard zal de Stichting Carnaval in Leutekum zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. De Stichting Carnaval in Leutekum kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
  7. De Stichting Carnaval in Leutekum is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Stichting Carnaval in Leutekum is te allen tijde beperkt tot euro 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).
  8. Gebruik van de garderobe geschiedt volgens het garderobereglement, gratis op te vragen.