Laden Evenementen

Carnavalsvereniging De Umdraeyers
Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 14 september 2018, aanvang 20.35 uur
Locatie: Reinhal, Havenstraat

Agenda:

 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken

 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 september 2017

 4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2017-2018  

 5. Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019

 6. Verslag kascommissie

 7. Verkiezing nieuwe kascommissie

 8. Uitreiking ‘Je van Dattum’-beker

 9. Bestuursverkiezing

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

Toelichting agenda:

Agendapunt 3: notulen 22-9-2017  ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 5: financieel jaarverslag ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 9: aftredend: George Derksen(secretaris), herkiesbaar. Bram Huntink (algemeen bestuurslid/vice voorzitter), herkiesbaar.

(Tegen)kandidaten voor de functie van secretaris en algemeen bestuurslid/vice voorzitter dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór

10 september 2018 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem

Verzoek aan bezoekers van de vergadering om de lidmaatschapskaart mee te brengen.

 

Aansluitend een gezellige na zit!!