Laden Evenementen

Carnavalsvereniging De Umdraeyers

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 27 september 2019, aanvang 20.30 uur

Locatie: Reinhal, Havenstraat 30

 

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 september 2018
 4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2018-2019  
 5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2019-2020
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Uitreiking ‘Je van Dattum’-beker 
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Toelichting agenda:

Agendapunt 3: notulen 14-9-2018  ligt een half uur voor aanvang ALV ter inzage.

Agendapunt 5: financieel jaarverslag ligt een half uur voor aanvang ALV ter inzage. 

Agendapunt 9: aftredend: Eric Ticheloven (penningmeester), herkiesbaar. Marcel Zaaijer (algemeen bestuurslid), herkiesbaar. 

 

(Tegen) kandidaten voor de functie van Penningmeester en algemeen bestuurslid, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden

Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 

23 september 2019 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem.

 

Verzoek aan bezoekers van de vergadering om de lidmaatschapskaart mee te brengen.

 

Aansluitend naborrelen aan de bar!!