Aankondiging en agenda Algemene Leden Vergadering van C.V. De Umdraeyers

te houden op zaterdag 17 september 2022 in de Reinhal om 20.00 uur

 

20.00 uur 1 Opening en vaststelling agenda Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
2. Ingekomen stukken  Vorst Theo 3e
3. Mededelingen  Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
4. Notulen ALV van 18 september 2021 Vorst Theo 3e
5. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2021-2022 Vorst Theo 3e
6. Financieel verslag 2021-2022
Begroting 2022-2023
Vorst Eric 1e
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9.  Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Ennio Brands

Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Zaaijer

Kandidaat voor de vacante functie van Marcel is op voordracht van het bestuur: Ester Wagner

(Tegen) kandidaten voor de beide functies, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat,
deze moet vergezeld gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden.
Genoemde verklaring én handtekeningenlijst moeten worden ingediend vóór14 september 2022 bij de secretaris, p/a Korte Kapoeniestraat 92, 7001 CA Doetinchem

Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
10. Marketingactiviteiten Claudia van Gestel
11. C.V. De Umdraeyers 44 jaar Birgit van Ooijen
12. Rondvraag Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
13. Sluiting Kanselier Vorst Jonkheer Ilja