Aankondiging en agenda Algemene Leden Vergadering van C.V. De Umdraeyers

te houden op vrijdag 15 september 2023 in de Reinhal om 20.00 uur.

20.00 uur1Opening en vaststelling agendaKanselier Bram Huntink
(vice-voorzitter)
2.Ingekomen stukkenVorst Theo 3e
3.MededelingenKanselier Bram Huntink
(vice-voorzitter)
4.Notulen ALV van 17 september 2023Vorst Theo 3e
5.Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2022-2023Vorst Theo 3e
6.Financieel verslag 2022-2023
Begroting 2023-2024
Vorst Eric 1e
7.Verslag kascommissie
8.Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Bestuursverkiezing

KVJ Ilja en Ineke zijn aftredend en niet herkiesbaar. Birgit treedt door persoonlijke omstandigheden terug uit het bestuur. Hierdoor ontstaan er de vacatures voor de voorzitter en twee algemeen bestuursleden van CV De Umdraeyers.

Voor de vacature van voorzitter draagt het bestuur Ennio Brands voor en voor het algemeen bestuur Danielle Oostendorp en Jonkheer Martijn Pietersen.

Los van de voordracht van Ennio Brands als voorzitter van de vereniging heeft Ennio aangegeven te stoppen als voorzitter van het Senaat. Het Senaat en het bestuur dragen Mark Garretsen voor als zijn opvolger.

(Tegen) kandidaten voor deze functies, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, deze moet vergezeld gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring én handtekeningenlijst moeten worden ingediend vóór

12 september 2023 bij de secretaris, p/a Korte Kapoeniestraat 92, 7001 CA Doetinchem

Kanselier Bram Huntink
(vice-voorzitter)
10.MarketingactiviteitenClaudia van Gestel
11.RondvraagVoorzitter of vice-voorzitter
12.SluitingVoorzitter of vice-voorzitter