Op vrijdag 18 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van CV de Umdraeyers.

In verband met de huidige Covid-19 maatregelen zal de algemene ledenvergadering niet in de Reinhal plaats vinden maar middels een online evenement.
Details omtrent deze online editie zullen per mail worden toegezonden, hiervoor is het belangrijk je aan te melden. Hoe staat onder dit bericht.

Vrijdag 18 september 2020
Aanvang om 20.30 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 september 2019
4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2019-2020
5. Financieel verslag 2019-2020 en begroting 2020-2021
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Uitreiking ‘Je van Dattum’beker
9. Bestuursverkiezing
10. Covid 19
11. 44 jarig bestaan C.V. De Umdraeyers
12. Rondvraag
13. Sluiting

 

Toelichting agenda:

Agendapunt 3: notulen 27-9-2019 kan worden opgevraagd via het secretariaat.

Agendapunt 9: aftredend: Ilja Weijers (voorzitter), herkiesbaar. Ineke Aaldering (algemeen bestuurslid), herkiesbaar. Toevoeging en uitbreiding van het bestuur (algemeen bestuurslid) Birgit Luinge.

(Tegen) kandidaten voor de functie van voorzitter en algemeen bestuurslid, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 15 september 2020 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem


Meld je aan!

Aanmelden voor de online algemene ledenvergadering kan via dit formulier vóór
 16 september 2020.