Op zaterdag 18 september vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van CV de Umdraeyers.

Zaterdag 18 september 2021
Aanvang om 20.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 september 2020
 4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2020-2021  
 5. Financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. 44 jarig bestaan C.V. De Umdraeyers
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Toelichting agenda:

Agendapunt 3:
Notulen 18-9-2020  kan worden opgevraagd via het secretariaat.

Agendapunt 8:
Aftredend: Bram Huntink (vice voorzitter), herkiesbaar. George Derksen (secretaris),
niet herkiesbaar.
Kandidaat voor de functie van secretaris op voordracht van het bestuur: Vorst Theo Schennink, kiesbaar

(Tegen) kandidaten voor de functie van secretaris en vicevoorzitter, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 14 september 2021 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem